Zobacz inne kursy

Jaka odpowiedzialność prawna spoczywa na kierowniku wypoczynku?

odpowiedzialność prawna kierownika wypoczynku

W tym artykule chcemy dokładnie przedstawić Ci na czym polega odpowiedzialność prawna kierownika wypoczynku oraz jakie zapisy prawne ją regulują.

Przed wysłaniem dziecka na kolonię, wakacyjny kurs lub obóz, zastanawiamy się, jak rozłąka wpłynie na nie, czy szybko się zaadaptuje i czy będzie zadowolone. Rodzice otrzymują plan zajęć wakacyjnych przed rozpoczęciem kolonii, jednak nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Przed wysłaniem dziecka warto zapoznać się nie tylko z miejscem, w którym będzie spędzało wakacje, ale również z opiekunami, którzy będą się nim zajmowali. Warto dowiedzieć się, jakie są obowiązki poszczególnych opiekunów, mieć dostęp do ich numerów kontaktowych i poznać przepisy dotyczące ich odpowiedzialności. Za to Ty musisz wiedzieć, na czym polega odpowiedzialność prawna kierownika wypoczynku

 

 

W jakich aspektach rozważamy odpowiedzialność?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r., kierownik wypoczynku ma obowiązek zapewnienia właściwej opieki uczestnikom od chwili przejęcia ich od rodziców do momentu ponownego przekazania rodzicom. W przypadku pełnoletnich uczestników, opieka obejmuje nadzór nad ich bezpiecznym przemieszczaniem się z miejsca do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku oraz utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Z kolei wychowawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w grupie oraz opiekę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia i innych czynności opiekuńczych.

 

Jeśli wypoczynek odbywa się za granicą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, organizator wypoczynku musi zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników. W przypadku wypadku w trakcie wypoczynku, kierownik lub upoważniony wychowawca musi niezwłocznie zawiadomić rodziców uczestnika lub osobę wskazaną przez pełnoletniego uczestnika oraz organizatora wypoczynku. Następnie należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić protokół.

 

Odpowiedzialność cywilna organizatora wypoczynku wynika z powyższych przepisów. Można ją rozważać w dwóch aspektach – gdy dziecko wyrządzi szkodę oraz gdy dziecko dozna szkody. Małoletni poniżej trzynastego roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a odpowiedzialność wówczas spada na opiekunów. Po ukończeniu trzynastego roku życia, małoletni ponoszą zasadniczo odpowiedzialność za własne czyny. Jednak jeśli małoletni był poczytalny w momencie wyrządzenia szkody, osoby sprawujące nad nim opiekę również mogą ponieść odpowiedzialność, opartą na przepisach dotyczących odpowiedzialności deliktowej z Kodeksu Cywilnego.

 

 

Odpowiedzialność prawna kierownika wypoczynku – gdy dziecko wyrządzi szkodę

Jeżeli dziecko do trzynastego roku życia wyrządzi szkodę, obowiązuje art. 427 Kodeksu Cywilnego, który dotyczy winy w nadzorze. Według tego przepisu, osoba odpowiedzialna za nadzór nad dzieckiem, które ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny nie jest winne, musi naprawić wyrządzoną przez nie szkodę, chyba że wykonała swoje obowiązki nadzorczy albo szkoda również mogłaby powstać przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten dotyczy również osób, które nie mają ustawowego ani umownego obowiązku nadzoru nad taką osobą.

 

Natomiast art. 430 Kodeksu Cywilnego wprowadza zasadę odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podwładnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która zleca wykonanie czynności drugiej osobie i ma nad nią kierownictwo oraz prawo dawania wskazówek, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez tę osobę przy wykonywaniu powierzonej czynności. Przepis ten dotyczy wychowawców, którzy działają na zlecenie organizatora. Odpowiedzialność zależy również od tego, czy opiekunowie wykonali swoje obowiązki z należytą starannością.

 

 

Odpowiedzialność prawna kierownika wypoczynku – gdy dziecko dozna szkody

W przypadku, gdy dziecko doznaje szkody, zwykle organizator ponosi odpowiedzialność, stosując powołany wcześniej art. 430 Kodeksu Cywilnego. To związane jest z przekazaniem wykonania czynności zależnym od organizatora osobom, które podlegają jego kierownictwu. W takiej sytuacji ważne jest ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między działaniem lub zaniechaniem osób podlegających kierownictwu a szkodą, która dotknęła dziecko. Jeśli dziecko poniósł szkodę, jego prawni przedstawiciele – rodzice – mogą bezpośrednio żądać odszkodowania od organizatora lub jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Przed podpisaniem umowy z organizatorem wypoczynku zawsze warto przeanalizować zawarte w niej postanowienia, zwłaszcza dotyczące zakresu i zasad odpowiedzialności organizatora. Wniosek jest taki, że zarówno w przypadku, gdy dziecko wyrządzi szkodę, jak i wtedy, gdy je dozna, odpowiedzialność w większości przypadków spoczywa na kierowniku wypoczynku.

 

 

 

Zapisz się na kurs hybrydowy na kierownika wypoczynku!Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.