Zobacz inne kursy

Regulamin hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i posługiwania się kursem hybrydowym na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku, którego właścicielem jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6931333758.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. KierownikKolonii.pl – właściciel hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku.
 6. Platforma – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem KierownikKolonii.pl.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 8. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z KierownikKolonii.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 9. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 10. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie Moodle.
 11. Organizator – firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 12. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

 1. Hybrydowy kurs na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, który jest pełnoletni, posiada wykształcenie co najmniej średnie i ma min. 3 letnia staż w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dodaktyczno-wychowawczej. Osoby karane nie powinny uczestniczyć w tym kursie.
 2. Dostęp do hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) jest odpłatny.
 3. Hybrydowy kurs na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) może być w części darmowy lecz udostępniane nieodpłatnie informacje mogą wymagać podania hasła dostępu oraz innych danych.
 4. Poprzez przystąpienie do korzystania z hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Dostępność do hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 6. Wszelkie uwagi związane z jakością hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) należy kierować do Organizatora kursu, tj. KierownikKolonii.pl
 7. Wszelkie roszczenia związane z jakością hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku(KierownikKolonii.pl) należy kierować do Organizatora kursu, tj. KierownikKolonii.pl
 8. Dostęp do hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku(KierownikKolonii.pl) mogą mieć wyłącznie osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe obosostrzenia:
 • są osobą pełnoletnią (mają ukończone 18 lat),
 • posiadają wykształcenie minimum średnie,
 • posiadają co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej
 • są osobą niekaraną i nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie karne
 • odbyły zajęcia praktyczne określone w rozporządzeniu MEN z dnia 16.01.2015 r.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) wymaga logowania.
 2. Darmowa wersja hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) dopuszcza logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie – “Demo”.
 3. Kurs na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) jest płatny. Jego cena obejmuje naukę, wystawienie świadectwa i wysłanie go do Użytkownika.
 4. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane za każde kolejne wysłanie świadectwa do Użytkownika lub inne dodatkowe czynności wykonane przez Organizatora na rzecz Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie ukończy kursu (czyli: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, zajęcia z pierwszej pomocy i egzamin końcowy) przed datą końca kursu, wówczas jego wplata przepada i nie podlega zwrotowi.

§ 5

Rejestracja Użytkownika na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) obejmuje:

 1. zaakceptowanie warunków Regulaminu kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl),
 2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl),
 3. potwierdzenie rejestracji kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku(KierownikKolonii.pl) poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 4. zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconego hybrydowego kursu naKierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl). Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. Całkowicie zabrania się przekazywania między uczestnikami hybrydowego kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) haseł lub innych informacji niejawnych. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że kursant nie zapoznał się z całym materiałem kursu (np. rozwiązywał same testy), wówczas takie działanie uznane będzie jako próba oszustwa. Takie działania mogą spowodować usunięcie z kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do hybrydowego  kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl).
 6. W przypadku gdy kursant nie zgłosi się na wyznaczone w formie stacjonarnej zajęcia praktyczne, wówczas takie działanie może spowodować niezaliczenie z kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 7. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika do kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. Autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo autora kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez KierownikKolonii.pl wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z KierownikKolonii.pl w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl), wysyłając maila na adres ekursy.henc@gmail.com o treści:
„Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników KierownikKolonii.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconego internetowego kursu Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl)”

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku(KierownikKolonii.pl) będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powinien informować KierownikKolonii.pl o zmianach danych przekazanych do kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) w trakcie rejestracji.

IV. Zastrzeżenia techniczne

§ 12

 1. Autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku(KierownikKolonii.pl) nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od autora kursu na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl), mogą oni czasowo ograniczyć dostęp do kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl).
 4. Wymagania sprzętowe: karta dźwiękowa, głośniki, system operacyjny: Windows 98, 2000, NT, Me, XP, Vista lub nowszy. Minimalne wymagania ustawień ekranu to rozdzielczość 800×600 pikseli. Kurs na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) działa dla przeglądarek: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, Mozilla Firefox Opera.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zarejestrowani Użytkownicy na kurs na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 14

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez autora kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w kursie na Kierownika Kolonii (KierownikKolonii.pl) dla pozostałych użytkowników.

§ 15

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody autora kursu Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl).

§ 16

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 17

 1. Wszelkie spory z autorem kursu na wychowawcę kolonijnego powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Głogowie.
 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorem kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Głogowie

§ 18

Autor kursu na Kierownika Kolonii – Kierownika Wypoczynku (KierownikKolonii.pl) może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.

§ 19

Integralnymi częściami tego Regulaminu są:

 1. Polityka Ochrony Prywatności
 2. Zastrzeżenia prawne
 3. Ochrona praw konsumenta

Stan prawny na dzień:  31 marca 2015 r., godz. 18.35

 Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Ten e-book dostaniesz GRATIS:Zapisz się na biuletyn:
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.